پرداخت مستقیم
پرداخت کمک هزینه درمانی / حمایت در تأمین هزینه های درمانی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی