پرداخت مستقیم
تغییر در ترکیب اعضای مجمع عمومی یا منتخبین استان | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی