پرداخت مستقیم
اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران از آذربایجان شرقی تعیین گردیدند | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی