پرداخت مستقیم
971652092131068822179401531814421421315027 ‹ کانون هموفیلی ایران – آذربایجان شرقی