پرداخت مستقیم
( 1 – 7 مرداد ) هفته حمایت از بیماران هموفیلی گرامی باد | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی