پرداخت مستقیم
حمایت در تأمین هزینه های تحصیلی و آموزشی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی