پرداخت مستقیم
گردهمایی نوبت دوم با دستور جلسه انتخابات – 5 بهمن | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی