پرداخت مستقیم
پرداخت کمک هزینه های درمانی و تحصیلی و رفاهی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی