پرداخت مستقیم
پرداخت کمک هزینه های درمانی، تحصیلی اسفند 95 | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی