پرداخت مستقیم
همیاری مالی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقیهمیاری مالی

 Untitled-1  شماره حساب :     ۵۲۵۱۰۵۴۱۱۲
 شماره کارت : ۴۹۱۰ – ۲۹۱۵ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴
شماره شبا :IR89  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۵۲۵۱  ۰۵۴۱  ۱۲
Untitled-1 شماره حساب : ۰۱۰۶۶۸۷۲۸۵۰۰۶
شماره کارت :  ۹۸۱۵ – ۹۹۵۰ – ۹۹۱۱ – ۶۰۳۷
شماره شبا :IR19 0170 0000 0010 6687 2850 06
Untitled-1 شماره حساب :   ۰۱۰۷۶۹۸۹۱۸۰۰۷
شماره کارت : ۲۰۵۹ -۹۰۰۸ – ۶۹۱۹ – ۶۰۳۷
شماره شبا :IR43 0190 0000 0010 7698 9180 07
Untitled-1 شماره حساب : ۱۰۰۱۸۰۰۳۱۲۴۰۴
شماره کارت : ۳۶۶۲ -۳۱۴۳ – ۱۰۱۱ – ۵۸۹۲
شماره شبا :IR93 0150 0000 0100 1800 3124 04

بازدید: 2733