پرداخت مستقیم
نمایندگان اعضاء یا اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران از استان آذربایجان شرقی تعیین شدند | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی