پرداخت مستقیم
احتمال اختلال انعقادی در : خونریزی مکرر از بینی یا لثه / خونریزی طولانی پس از اقدامات دندانپزشکی یا جراحی و زایمان / عادت ماهانه شدید یا طولانی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی