پرداخت مستقیم
نتیجه انتخابات تعیین نمایندگان بیماران استان ( منتخبین ) یا اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی