پرداخت مستقیم
سپاس از نیکان سازمان بیمه خدمات درمانی استان در حمایت از جامعه هموفیلی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی