پرداخت مستقیم
حمایت از تحصیل با پرداخت نقدی هدیه تحصیلی به بیماران | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی