پرداخت مستقیم
حمایت از بیماران نیازمند با پرداخت زکات فطره | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی