پرداخت مستقیم
برگزاری گردهمایی نوبت دوم برای انتخاب نمایندگان بیماران استان در 15 اسفند 99 | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی